ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD

ŠIS TINKLALAPIS NEBEATNAUJINAMAS.

NAUJAS TINKLALAPIS   WWW.AVNT.LT

Mažųjų bendrijų apskaita

Koks įstatymas reglamentuoja mažųjų bendrijų veiklą?

Mažųjų bendrijų steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymą, pabaigą nustato Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymas (Žin., 2012, Nr. 83-4333).

Daugiau informacijos apie mažosios bendrijos steigimą galima rasti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos internetinės svetainės skiltyje „Verslumo skatinimas" paspaudus nuorodą „Mažoji bendrija".

Kokie įstatymai reglamentuoja mažųjų bendrijų apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą?

Tvarkydamos apskaitą ir sudarydamos finansines ataskaitas, mažosios bendrijos vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515) ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3516; 2008, Nr. 79-3098) nuostatomis.
Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 241 straipsnyje nustatyta, kad mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinio sudėties ir sudarymo reikalavimus nustato verslo apskaitos standartai.

Kokie verslo apskaitos standartai reglamentuoja mažųjų bendrijų apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą?

Mažųjų bendrijų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio sudėties, turinio ir sudarymo reikalavimus nustato 38-asis verslo apskaitos standartas „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos".
Pagal šį standartą mažosios bendrijos turi teisę pasirinkti, ar tvarkydamos apskaitą ir sudarydamos finansines ataskaitas vadovausis:
1. tik 38-ojo verslo apskaitos standarto nuostatomis;
2. visais kitais verslo apskaitos standartais.

Verslo apskaitos standartai skelbiami skiltyje „Verslo apskaitos standartai. Priimti standartai".

  

Kur būtų galima rasti paaiškinimų ir pavyzdžių, kaip mažosios bendrijos apskaitoje registruojamos ūkinės operacijos?

   Jeigu mažoji bendrija pasirenka taikyti 38-ąjį verslo apskaitos standartą „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos", paaiškinimų ir pavyzdžių, kaip apskaitoje registruoti ūkines operacijas ir sudaryti finansines ataskaitas, ji gali rasti 38-ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės  juridinių  asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės  ataskaitos"  metodinėse rekomendacijose.
   Jeigu mažoji bendrija pasirenka taikyti visus verslo apskaitos standartus, paaiškinimų ir pavyzdžių, kaip apskaitoje registruoti ūkines operacijas ir sudaryti finansines ataskaitas, ji gali rasti atitinkamo standarto metodinėse rekomendacijose. Verslo apskaitos standartų metodinės rekomendacijos skelbiamos skiltyje „Verslo apskaitos standartai. Metodinės rekomendacijos".


Kokias finansines ataskaitas rengia mažosios bendrijos? 

   38-ąjį verslo apskaitos standartą „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos" taikančios mažosios bendrijos rengia balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą ir aiškinamąjį raštą. Pateikiamos balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos formos, paruoštos naudoti „Excel" programoje:
   Balanso forma
   Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

   Visus verslo apskaitos standartus taikyti pasirinkusios mažosios bendrijos rengia sutrumpintą balansą, sutrumpintą pelno (nuostolių) ataskaitą ir sutrumpintą aiškinamąjį raštą. Pateikiamos sutrumpinto balanso ir sutrumpintos pelno (nuostolių) ataskaitos formos, paruoštos naudoti „Excel" programoje:
    Sutrumpinto balanso forma
    Sutrumpintos pelno (nuostolių) ataskaitos forma
   Sutrumpinto balanso ir sutrumpintos pelno (nuostolių) ataskaitos formos naudojamos sudarant 2013 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.


Kokie pagrindiniai 38-ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos" ir visų verslo apskaitos standartų apskaitos reikalavimų skirtumai?

38-asis VAS „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos" nustato daug paprastesnius apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimus palyginti su visų verslo apskaitos standartų nuostatomis. 38-ąjį verslo apskaitos standartą pasirinkusios mažosios bendrijos:
   - Nerengia nuosavo kapitalo pokyčių ir pinigų srautų ataskaitų.
   - Aiškinamajame rašte neteikia informacijos pagal kitų VAS reikalavimus.
   - Nevertina turto ir įsipareigojimų kita verte (tikrąja, grynąja galimo realizavimo, amortizuota savikaina) negu įsigijimo savikaina.
   - Netaiko perkainotos vertės būdo ilgalaikio materialiojo turto apskaitai.
   - Nenuvertina turto.
  - Nesudaro atidėjinių, neteikia informacijos apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus ir neapibrėžtąjį turtą.
   - Neskaičiuoja, apskaitoje neregistruoja ir finansinėse ataskaitose nepateikia atidėtojo pelno mokesčio.
   - Nepripažįsta, apskaitoje neregistruoja ir finansinėse ataskaitose neparodo ilgalaikio atlygio darbuotojui.
   - Ištaisytų apskaitos klaidų ir pakeistos apskaitos politikos poveikio neparodo retrospektyviniu būdu.


PERTVARKYMAS: Koks verslo apskaitos standartas taikomas pertvarkant individualią įmonę, ūkinę bendriją, akcinę ar uždarąją akcinę bendrovę į mažąją bendriją?

   Individualią įmonę, tikrąją ūkinę bendriją ar komanditinę ūkinę bendriją, akcinę ar uždarąją akcinę bendrovę pertvarkant į mažąją bendriją  taikomos 35-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių pertvarkymas" VI skyriaus nuostatos, t. y.:
   1. minėtų įmonių turtas ir įsipareigojimai registruojami kaip mažosios bendrijos turtas ir įsipareigojimai;
   2. po pertvarkymo mažosios bendrijos nariai vadovaudamiesi teisės aktų nustatyta tvarka bendrijos nuosavo kapitalo struktūrą nustato savo sprendimu.
   Mažąją bendriją  pertvarkant į akcinę ar uždarąją akcinę bendrovę taikomos 35-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių pertvarkymas" V skyriaus nuostatos, o mažąją bendriją pertvarkant į individualią įmonę, tikrąją ūkinę bendriją ar komanditinę ūkinę bendriją - VI skyriaus nuostatos.


Informacija atnaujinta 2013 m. birželio 19 d.APKLAUSA

Dėl buhalterio profesionalo sąvokos

Kontaktai ir rekvizitai
Biudžetinė įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Telefonas (8 ~ 5)  212 5464
Faksas (8 ~ 5)  262 0782
El. p. admin@aat.lt

Kodas 225869770
Ne PVM mokėtoja
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tarnybos darbo laikas
I-IV 7.30-16.30
V 7.30- 15.15
Pietų pertrauka
11.30-12.15
žiūrėti visus kontaktus >>

Naujienlaiškių prenumerata