ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD

ŠIS TINKLALAPIS NEBEATNAUJINAMAS.

NAUJAS TINKLALAPIS   WWW.AVNT.LT

Patvirtintas 38-asis VAS „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“

   Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. VAS-18 patvirtintas 38-asis verslo apskaitos standartas „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos".
   Šis standartas nustato:
   1. Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, t. y. tikrųjų ūkinių bendrijų, komanditinių ūkinių bendrijų ir individualių įmonių, buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų turinio ir sudarymo reikalavimus.
   2. Mažųjų bendrijų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio sudėties, turinio ir sudarymo reikalavimus.
   Mažosios bendrijos 38-ąjį verslo apskaitos standartą taiko nuo standarto paskelbimo „Valstybės žiniose" dienos. 
   Nuo 2013 m. sausio 1 d. 38-asis verslo apskaitos standartas pakeis 36-ąjį verslo apskaitos standartą „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė", nes nuo 2013 m. sausio 1 d. 36-asis verslo apskaitos standartas neteks galios. Kad nereikėtų vidury metų keisti apskaitos politikos ir perskaičiuoti duomenų, neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys iki 2013 m. sausio 1 d. apskaitą tvarko pagal 36-ąjį verslo apskaitos standartą, o nuo 2013 m. sausio 1 d. ją tvarkys ir finansines ataskaitas sudarys pagal 38-ąjį verslo apskaitos standartą.
   Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys turėtų atkreipti dėmesį, kad sudarydami 2013 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas naudosis pakeistomis pavyzdinėmis finansinių ataskaitų formomis. Palyginti su 36-uoju verslo apskaitos standartu, 38-ojo verslo apskaitos standarte nustatytoje balanso formoje daugelis straipsnių nedetalizuojama, o pelno (nuostolių) ataskaitoje išskirta nauja eilutė „finansinė ir investicinė veikla", išbraukta eilutė „Valstybinio socialinio draudimo įmokos papildomai pensijos daliai".
   Pagal 38-ojo verslo apskaitos standarto nuostatas mažosios bendrijos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys naudoja vienodas pavyzdines balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos formas. Kadangi neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, skirtingai nuo mažųjų bendrijų, rengia nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą ir skiriasi neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų nuosavo kapitalo sudėtis, atitinkami apskaitos reikalavimai yra pateikti atskiruose skyriuose: V skyriuje Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų nuosavas kapitalas ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir VI skyriuje Mažosios bendrijos nuosavas kapitalas.
   Standarte taip pat atskirai išskirti neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų aiškinamajame rašte atskleidžiamos informacijos reikalavimai. Skirtingai nuo neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, mažosios bendrijos darbuotojų skaičių atskleidžia tik tuo atveju, jei jų turi. Taip pat mažosios bendrijos pateikia informaciją apie per ataskaitinį laikotarpį savo nariams avansu išmokėtą pelno dalį. Tiek mažosios bendrijos, tiek neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys aiškinamajame rašte be reikalaujamos atskleisti informacijos gali pateikti ir kitą reikšmingą informaciją.
   Palyginti su akcinių ar uždarųjų akcinių bendrovių apskaitos tvarkymo ir finansinių atskaitų sudarymo reikalavimais, 38-asis verslo apskaitos standartas „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos" nustato daug paprastesnius, nes nereikalaujama rengti pinigų srautų ataskaitos, vertinti turto ir įsipareigojimų tikrąja verte, atsargų - grynąja galimo realizavimo verte, perkainoti ilgalaikio materialiojo turto, nuvertinti turtą, sudaryti atidėjinių, skaičiuoti atidėtąjį pelno mokestį, retrospektyviniu būdu taisyti apskaitos klaidų ir keisti apskaitos politikos.APKLAUSA

Dėl buhalterio profesionalo sąvokos

Kontaktai ir rekvizitai
Biudžetinė įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Telefonas (8 ~ 5)  212 5464
Faksas (8 ~ 5)  262 0782
El. p. admin@aat.lt

Kodas 225869770
Ne PVM mokėtoja
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tarnybos darbo laikas
I-IV 7.30-16.30
V 7.30- 15.15
Pietų pertrauka
11.30-12.15
žiūrėti visus kontaktus >>

Naujienlaiškių prenumerata