ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD

ŠIS TINKLALAPIS NEBEATNAUJINAMAS.

NAUJAS TINKLALAPIS   WWW.AVNT.LT

Pakeisti 2-asis, 3-iasis, 4-asis, 8-asis ir 35-asis verslo apskaitos standartai.

   Atsižvelgiant į naują 38-ąjį verslo apskaitos standartą „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos", kuriame nustatyta, kad mažosios bendrijos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, išskyrus tikrąsias ūkines bendrijas ir komanditines ūkines bendrijas, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės, turi teisę pasirinkti, ar tvarkydamos apskaitą ir sudarydamos finansines ataskaitas vadovausis tik 38-ojo verslo apskaitos standarto nuostatomis ar visais kitais verslo apskaitos standartais, parengti 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas", 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita", 4-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita" ir 8-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas" pakeitimai.
   Mažųjų bendrijų finansinės ataskaitos. Jeigu mažosios bendrijos pasirinks taikyti visus verslo apskaitos standartus, jos sudarys sutrumpintą balansą ir sutrumpintą pelno (nuostolių) ataskaitą pagal 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas" ir 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita" reikalavimus. Atitinkamai mažosios bendrijos rengs sutrumpintą aiškinamąjį raštą pagal 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas" reikalavimus.
   2-ojo verslo apskaitos standarto 2 priede pateiktą pavyzdinę sutrumpinto balanso formą ir 3-iojo verslo apskaitos standarto 2 priede pateiktą pavyzdinę sutrumpintos pelno (nuostolių) ataskaitos formą mažosios bendrijos turi naudoti sudarydamos 2013 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.
   Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų finansinės ataskaitos. Jeigu neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, išskyrus tikrąsias ūkines bendrijas ir komanditines ūkines bendrijas, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės, pasirinks taikyti visus verslo apskaitos standartus, jie sudarys sutrumpintą balansą, sutrumpintą pelno (nuostolių) ataskaitą ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą pagal 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas", 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita" ir 4-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita" reikalavimus. Atitinkamai jie rengs sutrumpintą aiškinamąjį raštą pagal 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas" reikalavimus.
   2-ojo verslo apskaitos standarto 2 priede pateiktą pavyzdinę sutrumpinto balanso formą,   3-iojo verslo apskaitos standarto 2 priede pateiktą pavyzdinę sutrumpintos pelno (nuostolių) ataskaitos formą ir 4-ojo verslo apskaitos standarto 4 priede pateiktą pavyzdinę nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos formą neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, išskyrus tikrąsias ūkines bendrijas ir komanditines ūkines bendrijas, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės, turi naudoti sudarydami 2013 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.
   Tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės, atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas pasirenka finansinių ataskaitų ar sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinį.
   Mažųjų bendrijų ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų nuosavo kapitalo apskaita. Kadangi mažosios bendrijos ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų kapitalo sudėtis skiriasi nuo kitų pelno siekiančių juridinių asmenų, papildytas 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas" 25 punktas ir nustatyta, kad mažosios bendrijos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys kapitalo straipsnyje parodo faktiškai iš savininkų gautus įnašus.
   8-asis verslo apskaitos standartas „Nuosavas kapitalas" papildytas naujais skyriais, t. y. XII. MAŽOSIOS BENDRIJOS NUOSAVAS KAPITALAS ir XIII. NERIBOTOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIŲ ASMENŲ NUOSAVAS KAPITALAS.
   Iš 8-ojo verslo apskaitos standarto išbrauktas XII skyrius Informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte, nes šio skyriaus nuostatos perkeltos į 6-ąjį verslo apskaitos standartą „Aiškinamasis raštas".
   Mažosios bendrijos pertvarkymas. 35-asis verslo apskaitos standartas „Įmonių pertvarkymas" papildytas nuostatomis dėl mažosios bendrijos pertvarkymo į:
   - akcinę ar uždarąją akcinę bendrovę;
   - individualią įmonę;
   - tikrąją ūkinę bendriją ir komanditinę ūkinę bendriją (toliau - ūkinė bendrija).
   Taip pat 35-ojo verslo apskaitos standarto nuostatos papildytos dėl akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės,  individualios įmonės,  ūkinės bendrijos pertvarkymo į mažąją bendriją.
   Iš 35-ojo verslo apskaitos standarto išbraukti 20 ir 35 punktai, nes šių punktų nuostatos perkeltos į 6-ąjį verslo apskaitos standartą „Aiškinamasis raštas".
   Žemės ūkio įmonių pelno (nuostolių) ataskaita. Žemės ūkio įmonėms nustatyta pelno (nuostolių) ataskaita pateikta 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolius) ataskaita" 3 priede. Tačiau žemės ūkio įmonės, kurios žemės ūkio produkcijai jos gavimo metu ir biologiniam turtui vertinti pasirinko savikainos metodą, nurodytą 17-ajame verslo apskaitos standarte „Biologinis turtas", gali pasirinkti 3-iojo verslo apskaitos standarto 1 priede pateiktą pelno (nuostolių) ataskaitos formą ar 2 priede pateiktą sutrumpintos pelno (nuostolių) ataskaitos formą. 1 ir 2 prieduose pateiktas ataskaitos formas žemės ūkio įmonės gali pasirinkti sudarydamos 2013 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.APKLAUSA

Dėl buhalterio profesionalo sąvokos

Kontaktai ir rekvizitai
Biudžetinė įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Telefonas (8 ~ 5)  212 5464
Faksas (8 ~ 5)  262 0782
El. p. admin@aat.lt

Kodas 225869770
Ne PVM mokėtoja
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tarnybos darbo laikas
I-IV 7.30-16.30
V 7.30- 15.15
Pietų pertrauka
11.30-12.15
žiūrėti visus kontaktus >>

Naujienlaiškių prenumerata