ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD

ŠIS TINKLALAPIS NEBEATNAUJINAMAS.

NAUJAS TINKLALAPIS   WWW.AVNT.LT

Metodinės rekomendacijos

Patvirtintos šių metodinių rekomendacijų naujos redakcijos

1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ metodinės rekomendacijos
1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ metodinės rekomendacijos (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)
2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ metodinės rekomendacijos
2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ metodinės rekomendacijos (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)
3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ metodinės rekomendacijos
4-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“ metodinės  rekomendacijos
4-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“ metodinės rekomendacijos (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)
5-ojo verslo apskaitos standarto „Pinigų srautų ataskaita“ metodinės rekomendacijos
5-ojo verslo apskaitos standarto „Pinigų srautų ataskaita“ metodinės rekomendacijos (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)
6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ metodinės rekomendacijos
7-ojo verslo apskaitos standarto „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas" metodinės rekomendacijos 
8-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas“ metodinės rekomendacijos
9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ metodinės rekomendacijos
10-ojo verslo apskaitos standarto „Pajamos“ metodinės rekomendacijos
10-ojo verslo apskaitos standarto „Pajamos“ metodinės rekomendacijos (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)
11-ojo verslo apskaitos standarto „Sąnaudos“ metodinės rekomendacijos
11-ojo verslo apskaitos standarto „Sąnaudos“ metodinės rekomendacijos (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)
12-ojo verslo apskaitos standarto „ Ilgalaikis materialusis turtas" metodinės rekomendacijos
13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas" metodinės rekomendacijos
14-ojo verslo apskaitos standarto „Verslo jungimai“ metodinės rekomendacijos 
15-ojo verslo apskaitos standarto „Investicijos į asocijuotas įmones" metodinės rekomendacijos 
15-ojo verslo apskaitos standarto „Investicijos į asocijuotąsias įmones“ metodinės rekomendacijos (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)
16-ojo verslo apskaitos standarto „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones“ metodinės rekomendacijos 
16-ojo verslo apskaitos standarto „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į patronuojamąsias įmones“ metodinės rekomendacijos (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)
17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“ metodinės rekomendacijos
18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai  įsipareigojimai" metodinės rekomendacijos
19-ojo verslo apskaitos standarto „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai" metodinės rekomendacijos
19-ojo verslo apskaitos standarto „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei poataskaitiniai įvykiai“ metodinės rekomendacijos (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)
20-ojo verslo apskaitos standarto „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda"  metodinės rekomendacijos
21-ojo verslo apskaitos standarto „Dotacijos ir subsidijos“ metodinės rekomendacijos 
22-ojo verslo apskaitos standarto „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“ metodinės rekomendacijos 
23-iojo verslo apskaitos standarto „Turto nuvertėjimas“ metodinės rekomendacijos
24-ojo verslo apskaitos standarto „Pelno mokestis“ metodinės rekomendacijos
25-ojo verslo apskaitos standarto „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys" metodinės rekomendacijos
26-ojo verslo apskaitos standarto „Išvestinės finansinės priemonės" metodinės rekomendacijos
27-ojo verslo apskaitos standarto „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės  sutartys“ metodinės rekomendacijos
28-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių likvidavimas“ metodinės rekomendacijos
28-ojo verslo apskaitos standarto ,,Įmonių likvidavimas" metodinės rekomendacijos (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)
29-ojo verslo apskaitos standarto „Tarpinė finansinė atskaitomybė" metodinės rekomendacijos
29-ojo verslo apskaitos standarto „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ metodinės rekomendacijos (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)
30-ojo verslo apskaitos standarto „Susiję asmenys“ metodinės rekomendacijos (Negalioja, pripažinus netekusiu galios 30-ąjį verslo apskaitos standartą)
31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui“ metodinės rekomendacijos
34-ojo verslo apskaitos standarto „Segmentų atskleidimas finansinėse ataskaitose“ metodinės rekomendacijos
35-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių pertvarkymas“ metodinės rekomendacijos
36-ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė“ metodinės rekomendacijos (Negalioja sudarant 2013 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansines ataskaitas. 2013 ir vėlesnių metų finansinės ataskaitos sudaromos pagal 38-ąjį verslo apskaitos standartą.)
37-ojo verslo apskaitos standarto „Jungtinė veikla“ metodinės rekomendacijos
38-ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės   juridinių  asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir  finansinės  ataskaitos"  metodinės rekomendacijos
38-ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“  metodinės rekomendacijos (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)
39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos" metodinės rekomendacijos
40-ojo verslo apskaitos standarto „Euro įvedimas“ metodinės rekomendacijos
41-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių skaidymas“ metodinės rekomendacijos
43-iojo verslo apskaitos standarto „Kredito unijų apskaita ir finansinės ataskaitos“ metodinės rekomendacijos


 

 

Informacija atnaujinta 2015 m. gruodžio 30 d.APKLAUSA

Dėl buhalterio profesionalo sąvokos

Kontaktai ir rekvizitai
Biudžetinė įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Telefonas (8 ~ 5)  212 5464
Faksas (8 ~ 5)  262 0782
El. p. admin@aat.lt

Kodas 225869770
Ne PVM mokėtoja
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tarnybos darbo laikas
I-IV 7.30-16.30
V 7.30- 15.15
Pietų pertrauka
11.30-12.15
žiūrėti visus kontaktus >>

Naujienlaiškių prenumerata