Apie mus

Audito ir apskaitos tarnyba, kurios savininkė ir steigėja yra valstybė, įsteigta 2002 m. vasario 28 d. Įgyvendinti savininko teises ir pareigas įgaliota Finansų ministerija. 
Įstaigai pavestos dvi pagrindinės funkcijos: leisti verslo apskaitos standartus ir vykdyti auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą. 

Finansinių ataskaitų formos

Finansinių ataskaitų rinkinio teikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui

     Sudarant įmonių metines finansines ataskaitas ir teikiant Juridinių asmenų tvarkytojui, rekomenduojame naudoti elektroninius finansinių ataskaitų rinkinius. Elektroniniuose rinkiniuose sudarytas metines finansines ataskaitas Jurininių asmenų registro tvarkytojui galima teikti elektroniniu būdu ar atspausdintas. Informaciją kaip finansinių ataskaitų elektroninius rinkinius parsisiųsti ir teikti elektroniniu būdu galima rasti valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje http://www.registrucentras.lt/jar/fa/.

     Žemiau pateiktos finansinių ataskaitų formos paruoštos naudoti „Excel“ programoje. Įmonės, nepažeisdamos verslo apskaitos standartų reikalavimų, gali keisti formose pateiktų skilčių, eilučių kiekį ir formules pagal savo poreikius. Neigiami skaičiai gali būti pateikiami su minuso ženklu arba skliausteliuose be minuso ženklo. Dokumentų apsaugos lygį įmonės nusistato pačios. Audito ir apskaitos tarnyba už neigiamus padarinius neteisingai naudojant pavyzdines formas ir formules atsakomybės neprisiima.

Sutrumpintos pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Sutrumpinto balanso forma

Balanso forma

Pinigų srautų ataskaitos, sudaromos tiesioginiu būdu, forma

Pinigų srautų ataskaitos, sudaromos netiesioginiu būdu, forma

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma


Konsoliduotosios finansinės ataskaitos

Konsoliduotojo balanso forma

Konsoliduotosios pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Konsoliduotosios pinigų srautų ataskaitos, sudaromos tiesioginiu būdu, forma

Konsoliduotosios pinigų srautų ataskaitos, sudaromos netiesioginiu būdu, forma

Konsoliduotosios nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma


Mažųjų bendrijų:

Taikančių 38-ąjį verslo apskaitos standartą:

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Taikančių visus verslo apskaitos standartus:

Sutrumpinto balanso forma

Sutrumpintos pelno (nuostolių) ataskaitos formaInvesticinių fondų ir pensijų fondų:

Grynųjų aktyvų ataskaita

Grynųjų aktyvų pokyčio ataskaita


Investicinių bendrovių:

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma


Kredito unijų:

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma


Žemės ūkio įmonių:

Sutrumpinto balanso forma

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma (naudojama sudarant 2014 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas)


Valstybės ir savivaldybės įmonių:

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Pinigų srautų ataskaitos, sudaromos tiesioginiu būdu, forma

Pinigų srautų ataskaitos, sudaromos netiesioginiu būdu, forma

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma


Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų:

Sudarančių 2013 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas:

1. 38-ąjį verslo apskaitos standartą taikantys neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, išskyrus tikrąsias ūkines bendrijas ir komanditines ūkines bendrijas, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės, naudos šias pavyzdines finansinių ataskaitų formas:

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

2. Visus verslo apskaitos standartus taikantys neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, išskyrus tikrąsias ūkines bendrijas ir komanditines ūkines bendrijas, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės, naudos šias pavyzdines finansinių ataskaitų formas:

Sutrumpinto balanso forma

Sutrumpintos pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma


Pelno nesiekiančių įmonių (Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų naujos redakcijos pavyzdinės finansinių ataskaitų formos yra pateiktos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1K-032 pakeistų Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių 2 ir 3 prieduose (Žin., 2012, Nr. 17-783). Norėdama palengvinti šių ataskaitų parengimą, Audito ir apskaitos tarnyba minėtas ataskaitas paruošė naudoti „Excel" programoje).

Balanso forma

Veiklos rezultatų ataskaitos forma

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu  Nr. 1K-371 pakeistos Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklės (Žin., 2012, Nr. 129-6505). Pavyzdinės balanso ir veiklos rezultatų ataskaitos formos išdėstytos nauja redakcija ir nustatyta, kad metines finansines ataskaitas pasirašo ūkio subjekto vadovas ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba galintis tvarkyti apskaitą kitas asmuo.
   Šis įsakymas taikomas sudarant 2013 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.

Balanso forma

Veiklos rezultatų ataskaitos forma
  


Informacija atnaujinta 2015 m. kovo 13 d.APKLAUSA

Apklausa dėl poreikio keisti finansinio turto ir įsipareigojimų apskaitos tvarką

Kontaktai ir rekvizitai
Biudžetinė įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Telefonas (8 ~ 5)  212 5464
Faksas (8 ~ 5)  262 0782
El. p. admin@aat.lt

Kodas 225869770
Ne PVM mokėtoja
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tarnybos darbo laikas
I-IV 7.30-16.30
V 7.30- 15.15
Pietų pertrauka
11.30-12.15
žiūrėti visus kontaktus >>

Naujienlaiškių prenumerata